Zadanie: Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach:

1. Nazwa kontraktu: „Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach: węzeł Prądy w km 0+000 – 1+858, węzeł Dąbrówka w km 0+000 – 1+726, węzeł Prądy – węzeł Dąbrówka w km 234+860 – 242+300”

2. Pełniona funkcja: Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. Strony Kontraktu:

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Nadzór Inwestorski: Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15 , 44-100 Gliwice

Wykonawca: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.
Skanska S.A. pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław

4. Termin realizacji: Rozpoczęcie robót (przekazanie placu budowy): 17.09.2013 r.
Termin odbioru końcowego : 05.12.2013 r.

5. Charakterystyka zadania: Zadanie polegało na wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach:
  • węzeł Prądy w km 0+000 – 1+858,
  • węzeł Dąbrówka w km 0+000 – 1+726,
  • węzeł Prądy – węzeł Dąbrówka w km 234+860 – 242+300.
Na wymienionych odcinkach stwierdzono zły stan nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną SMA. Dodatkowo stwierdzono liczne spękania nawierzchni

Zakres robót obejmował:
  • Frezowanie nawierzchni
  • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  • Regulacja pionowa uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych
  • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
  • Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA
  • Wykonanie bitumicznych dylatacji szczelnych
  • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego


6. Wartość robót: Łączna wartość Kontraktu: 9,8 mln zł brutto
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol