Zadanie: Regulacja potoku Paniówka z budową powierzchni retencyjnej, przepompowni, zastawki oraz rurociągów tłocznych w Gminie Gierałtowice

Inwestor:Kompania Węglowa S.A. w Katowicach Oddział „KWK Sośnica – Makoszowy”

Wykonawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne S.A. Lubliniec

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania; „Regulacja potoku Paniówka z budową powierzchni retencyjnej, przepompowni, zastawki oraz rurociągów tłocznych w Gminie Gierałtowice”.

NAZWA KONTRAKTU: „Regulacja potoku Paniówka z budową powierzchni retencyjnej , przepompowni, zastawki oraz rurociągów tłocznych w gminie Gierałtowice"

ZAMAWIAJĄCY: Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy”

WYKONAWCA: RPM S.A., ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec

NADZÓR INWESTORSKI : Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

AUTOR PROJEKTU: Usługi Projektowe, Hydrotechnika, Melioracja, Rekultywacja EKOMEL – Andrzej Czerwiński, ul. Piastów 3/157, 40-866 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
- Data podpisania umowy: 30.03.2011 r.
- Data odbioru końcowego: 06.04.2012 r.


ZAKRES ROBÓT:

Celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego rozpatrywanych terenów narażonych na wpływy eksploatacji górniczej wykonano następujące roboty:
 • Przepompownia depresyjna:
 • betonowa komora pomp o wym. 4,0 x 11,5 m w km 0+885, 4 pompy zatapialne o łącznym wydatku 3 456 m3/godzinę i wysokości podnoszenia 13,0 m
 • betonowa komora technologiczna o wym. 3,6 x 5,7 m w km 0+880, zawory zwrotne i elementy oporowe rurociągów tłocznych
 • kontener techniczny w km 0+885 dla urządzeń energetycznych sterujących pracą pomp
 • podwyższony teren doliny dla lokalizacji w/w obiektów w km 0+887 o pow. 1 230 m2
 • Rurociągi tłoczne – 4 szt. po 420 m z PVC Ø 450 mm z wydłużonym kielichem, przystosowane do pracy na terenach szkód górniczych.
 • Powierzchnia retencyjna o obj. zwierciadła wody 16 501 m3 rozciągająca się w km 0+887 – 1+228, na spągu której odtworzenie koryta potoku Paniówka o szer. dna 1,5 m z ubezpieczeniem ścianek i dna płytkami betonowymi.
 • Komora redukcyjna betonowa o wym. 3,0 x 4,0 m w km 1+225.
 • Przegroda ziemna w km 0+460 z betonową komorą amortyzacyjną o wym. 4,0 x 5,9 m oraz rurociągiem zrzutowym ½ Ø 1 000 mm i niecką amortyzacyjną o wymiarach 4,0 x 3,0 m.
 • Przebudowa istniejącego przepustu Ø 1 500 mm i przejazdu w km 0+970
 • Konserwacja potoku w km 1+235 – 1+380
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNAFot. 1 Przegroda ziemna w km 0+460Fot. 2 Przegroda ziemna w km 0+460 z komorą amortyzacyjnąFot. 3 Teren trasy rurociągów tłocznych 4 x Ø 450 mm w km 0+650Fot.4 Przepompownia depresyjna w km 0+885Fot. 5 Powierzchnia retencyjna pomiędzy przepompownią i przepustem w km 0+970Fot. 6 Powierzchnia retencyjna pomiędzy przepustem w km 0+970 i korekcją redukcyjną kaskadową w km 1+225Fot. 7 Korekcja redukcyjna kaskadowa w km 1+225Fot. 8 Uregulowane koryto potoku powyżej km 1+225Fot.9 Uregulowane koryto potoku km 1+380


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol