Zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Ekonomicznych ul. Syriusza 30 w Gliwicach – budowa areny lekkoatletycznej.

NAZWA KONTRAKTU:
„Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”

INWESTOR:

Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa

PROJEKTANT:

P.W. GRETASPORT Ilona Stańczyk Ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nadzór autorski:

AMIBUD Cezary Ilnicki Ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 09.06.2015 r.
Data przekazania placu budowy: 16.06.2015 r.
Umowna data zakończenia (zg. z Aneksem nr 11 z dnia 14.07.2017 r.): 31.07.2016 r.
Zgłoszenie zakończenia robót: 28.07.2017 r.
Data odbioru końcowego i przekazania do użytkowania: 16.08.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował nadzór nad pracami :

BRANŻA BUDOWLANA I DROGOWA
 • Przygotowanie terenu – roboty rozbiórkowe i demontażowe
 • Roboty ziemne w tym nasypy w ilości ok 28 500 m3
 • Budowa areny lekkoatletycznej oraz obiektów rozgrzewkowych wraz z przebudową istniejących obiektów sportowych:1. Stabilizacja podłoża gruntowego pod bieżnią lekkoatletyczną (strona południowa, północna, wschodnia) oraz polami „D” ,Wykonanie warstw (górna i dolna) podbudowy mineralnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych, ułożenie krawężników, krawężników najazdowych oraz obrzeży betonowych
 • Wykonanie obramowania i nawierzchni bieżni - nawierzchni z pełnego poliuretanu na obszarze bieżni oraz pól D, rozbiegu do skoku w dal, trzytorowej bieżni rozgrzewkowej
 • Wykonanie nawierzchni trawiastej na obszarze strefy rzutów
 • Wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej sektora rzutów rzutni do pchnięcia kulą,
 • Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej w przestrzeni pomiędzy bieżnią a murem oporowym
 • Montaż balustrad oraz wykonanie ogrodzeń z montażem bram i furtek
 • Montaż trybun i wyposażenia sportowego
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, koszykową, siatkową i tenisa
 • Budowa magazynu sprzętu sportowego
 • Budowa dwukondygnacyjnej wieży sędziowskiej
 • Przebudowa części pomieszczeń szkolnych na zaplecze sportowe powierzchni 450m2
 • Budowa drogi pożarowej zakończonej placem manewrowym
 • Wykonanie schodów terenowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku zaplecza dla sportowców oraz pochylni prowadzących na teren kompleksu sportowego.
 • Wykonanie ciągów pieszych i jezdnych oraz placów z nawierzchnią z kostki brukowej
 • Budowa ogródków działkowych- Wydzielenie na terenie istniejących ogródków działkowych w części niezagospodarowanej dodatkowych 8 szt. ogródków wraz z dwoma alejkami komunikacyjnymi,


 • BRANŻA SANITARNA
 • Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod płytą stadionu,
 • Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z urządzeń sportowych: skok w dal, skok wzwyż, rów oraz koła do rzutów oraz wody opadowe i drenażowe z płyty stadionu
 • Przebudowa kolektora deszczowego fi 500 mm
 • Zarurowanie rowu, wg zakresu pozwolenia wodnoprawnego
 • Wykonanie systemu kanalizacyjno – drenarskiego dla odwodnienia stadionu składającego się z saczków
 • drenarskich, odwodnienia liniowego i przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem na trasie przyłącza studzienek kanalizacyjnych
 • Wykonanie instalacji zraszania sektora rzutów ze zbiornikiem retencyjnym oraz niezbędną armaturą,
 • Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu doprowadzenia wody do 8 szt. nowoprojektowanych ogródków działkowych, montaż hydrantu podziemnego p-poż.,
 • Wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych z istniejącej sieci wodociągowej
 • Wykonanie odwodnienia placów manewrowych oraz dróg
 • Wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej w obiektach oraz kanalizacji sanitarnej
 • Wykonanie instalacji CO w obiektach wraz z instalacja pompy ciepła
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach


 • BRANŻA ELEKTRYCZNA
 • Wykonanie instalacji elektrycznej budynków magazynu wieży sędziowskiej i zaplecza szatniowego.
 • Przebudowa istniejącego oświetlenia terenu – kolidującego z projektowanymi obiektami (bieżnią oraz murem oporowym)
 • Przebudowa kabla elektroenergetycznego i złącza usytuowanego w rejonie południowo – zachodnim projektowanej bieżni- przeniesienie ww. elementów poza obszar inwestycji
 • Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego – montaż opraw oświetleniowych na masztach o wysokości 11m
 • Wykonanie oświetlenia terenu – oświetlanie nocne – montaż opraw oświetleniowych na słupach parkowych o wysokości 5 m.
 • Zabudowanie w terenie obiektu studzienek teletechnicznych i kanalizacji pierwotnej
 • Wykonanie instalacji monitoringu zasilanej z instalacji budynku magazynu
 • Wykonanie instalacji nagłośnienia
 • Wykonanie instalacji monitoringu obiektów
 • Wykonanie przebudowy zasilania ogródków działkowych oraz oświetlenia alejek działkowychGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol