Zadanie: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) w Gliwicach wraz z przebudową dojazdów

 

 „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu
Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) w Gliwicach wraz z przebudową dojazdów”

 

1.         Nazwa kontraktu:

 „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu
Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) w Gliwicach wraz z przebudową dojazdów”

2.         Pełniona funkcja:
Sprawowanie obowiązków Koordynatora Budowy

 

3.         Strony Kontraktu:

Zamawiający:

Miasto Gliwice, reprezentowane przez:

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach                                                                                                                          

ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

 

Nadzór Inwestorski: 

Inwestycje, Budownictwo, Handel              

Inwest – Complex Sp. z o.o.

                 ul. Góry Chełmskiej 15 , 44-100 Gliwice

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„BANIMEX” Sp. z o.o.

ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin

 

Projektant :

                Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt

                Ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice

                Biuro Projektów A-Propol s.c.

                Ul. Gomółki 2, 44-121 Gliwice

 

4.         Termin realizacji:

Rozpoczęcie robót (przekazanie placu budowy):  12.09.2012 r.

Termin zakończenia :    07.08.2014 r.     

5.         Parametry techniczne obiektu:

Całkowita długość obiektu (wraz z przyczółkami): 277 m

Rozpiętość teoretyczna przęseł: 27m+30m+30m+30+36m+30+30+27

Całkowita szerokość obiektu: 17,88 m

Szerokość jezdni 14 m (jezdnia 4x3,5 m)

Szerokość chodniki dla obsługi 2x0,90 m

 

6.         Charakterystyka zadania:

Przedmiotowy obiekt stanowi przejście drogi krajowej nr 88 Strzelce Opolskie – Bytom nad torami PKP, ul. Zbożową od strony wschodniej oraz nieużytkami stanowiącymi pozostałość po rozebranych torach kolejowych od strony zachodniej.

Konstrukcję wiaduktu tworzy ośmioprzęsłowy stalowy ustrój ciągły, zespolony z żelbetową płytą pomostową z betonu B50 (C40/50) – dodatkowo sprężona w kierunku podłużnym (nad podporami oraz sprężenie zewnętrzne w przęsłach). W przekroju poprzecznym wiaduktu konstrukcję niosącą stanowi ruszt stalowy złożony z czteroblachownic stężonych w przekrojach przęsłowych poprzecznicami typu ramowego (w rozstawie 3,0m o ryglach dwuteowych i słupach dwuteowych obejmujących dźwigary główne. Środniki belek głównych, oprócz stężeń poprzecznych wzmocnione są żebrami dwuteowymi pomiędzy nimi.

Odwodnienie drogi na obiekcie poprzez wpusty uliczne i system odwodnienia oraz odwodnienie z wód powierzchniowych, w rejonie fundamentów podpór filarów, odprowadzone do wykonanej kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy.

Przebudowie podlegały również dojazdy do obiektu i  oświetlenie uliczne.  

 

 

Zakres przebudowy obiektu:

·         Rozbiórka płyty pomostowej, blach nieckowych i elementów stalowych wsporników

·         Naprawa istniejących łożysk

·         Wzmocnienie konstrukcji stalowej obiektu

·         Wykonanie naprawy konstrukcji stalowej w miejscach uszkodzeń mechanicznych

·         Czyszczenie całości konstrukcji stalowej przez piaskowanie oraz wykonanie nowych powłok antykorozyjnych

·         Wykonanie nowej płyty pomostowej sprężonej współpracującej z dźwigarami stalowymi ustroju nośnego

·         Wykonanie sprężenia ustroju nośnego (sprężenie płyty oraz zewnętrzne konstrukcji stalowej)

·         Wykonanie rozbiórki i nadbudowy części skrzydeł i ścianki zaplecznej

·         Wykonanie płyt przejściowych

·         Wykonanie izolacji wodoszczelnej na płycie pomostu i częściach nadbudowanych skrzydeł

·         Wykonanie nawierzchni asfaltowej

·         Wykonanie kap chodnikowych zakończonych prefabrykowanymi deskami gzymsowymi

·         Wykonanie barier ochronnych mostowych na obiekcie oraz odcinków przejściowych na dojazdach

·         Wykonanie stalowych balustrad zewnętrznych

·         Wykonanie osłon przeciw-porażeniowych nad torami PKP

·         Wykonanie kolektora zbiorczego odwodnienia z wylotem do rzeki Kłodnicy

·         Wykonanie systemu odwodnienia jezdni i płyty pomostowej wraz z odprowadzeniem wody do kolektora zbiorczego

·         Wykonanie systemu odwodnienia fundamentów filarów wraz z odprowadzeniem wody do kolektora zbiorczego

·         Niwelacja terenu w rejonach istniejących filarów wiaduktu

·         Umocnienie skarp rowów trapezowych płytami ażurowymi

·         Wykonanie oświetlenia obiektu

·         Wykonanie przebudowy dojazdów w celu dopasowania ich niwelety do niwelety przebudowanego obiektu

   

7.         Wartość robót:

Łączna wartość Kontraktu: 16.803.291,94 zł brutto


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol